Wczytuję dane...
Regulamin promocji „do 500 zł za zapis na newsletter”


1.   Postanowienia ogólne
1.1.  Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „do 500 zł za zapis na newsletter” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej: „Warunki Promocji”).
1.2.  Organizatorem promocji „do 500 zł za zapis na newsletter” (dalej: „Promocja”) jest Globe-Home Łukasz Dubiel, ul. Zachodnia 7/31, 30-350 Kraków, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP: 6842307357, Regon: 385502890, (dalej: „Organizator”).
1.3.  Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Globe-Home (dalej: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem https://globe-home.com/.
1.4.  W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”).

2.   Zasady promocji
2.1.  Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera Sklepu Internetowego. Organizator w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.
2.2.  Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3.  Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji jednorazowego kodu rabatowego, użycie którego jednorazowo obniży wartość koszyka o 5% od aktualnych cen sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w czasie trwania Promocji (dalej: „Rabat”).
2.4.  Wartość zakupionych Produktów uprawniająca do wykorzystania Rabatu wynosi:

 • minimum 400 zł brutto
 • maksimum 10 000 zł brutto

2.5.   Promocja obowiązuje do odwołania (dalej: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem pkt. 2.11. poniżej.
2.6.   Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapisać się na usługę Newsletter, zgodnie z Regulaminem Promocji;
 • zapoznać się i zaakceptować Regulamin Promocji;
 • zaakceptować zgodę na przekazywanie informacji handlowej i marketingowej;
 • złożyć w czasie trwania Promocji Zamówienie o łącznej wartości co najmniej 400 zł brutto, ale nie większej niż 10 000 zł brutto z podaniem adresu mailowego, z którego został dokonany zapis na Newsletter;
 • przed złożeniem Zamówienia, w sekcji Koszyk, w polu „Kod rabatowy” wpisać otrzymany przez Uczestnika od Organizatora kod rabatowy uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć przycisk „Dodaj”. 

2.7.   W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.
2.8.   W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
2.9.   Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w gotówce lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
2.10. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
2.11. Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji w terminie 3 miesięcy od jego otrzymania. Kod rabatowy ważny jest 3 miesiące od daty jego otrzymania.

3.   Reklamacje
3.1.  Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@globe-home.com lub listownie na następujący adres Organizatora: Globe-Home Łukasz Dubiel, ul. Zachodnia 7/31, 30-350 Kraków (dalej: „Reklamacje”).
3.2.  W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (adresu e-mail na jaki wysłany był kod rabatowy lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3.3.  Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
3.4.  Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

4.   Postanowienia końcowe
4.1.  Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem: https://globe-home.com/regulamin-promocji-do-500-newsletter
4.2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku:

 • zmiany przepisów prawa odnośnie zasad regulujących Promocję;
 • zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowanej względami technicznymi;
 • zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora;
 • zmiany zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych;
 • zmiany oferty produktowej sklepu;
 • modyfikacji lub wycofania przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

4.3.  W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

hbdhndhndh